Societari i govern corporatiu

Procurant unes bones relacions empresarials

Regulant les relacions entre subjectes del tràfic empresarial, el despatx representa societats i les assisteix en totes les seves operacions i actuacions comercials, tant a escala nacional com internacional.

  • Juntes generals.
  • Impugnacions d’acords socials.
  • Reformes estatutàries.
  • Augments i reduccions de capital.
  • Transmissió d’accions i participacions socials.
  • Deures i responsabilitats d’administradors.
  • Acords entre socis.
  • Secretaria de consell.
  • Realització d’auditoria preventiva (due diligence) respecte a carteres de crèdits fallits i gestió posterior un cop adquirides per fons d’inversió.
  • Assessorament i suport legal tant a empreses que decideixin incorporar-se al MaB com a aquelles que ja en formin part.