Condicions d’ús de la página web

1. AVÍS LEGAL

La web www.mpledesma.com  (en endavant, la “Web”) és titularitat de la companyia M&P LEDESMA Y ASOCIADOS, S.L. , amb domicili social a la plaça Francesc Macià, 5, 3r 1a, 08021 Barcelona (Barcelona) i titular del CIF número B-65271330 i inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al Tom 41.723, Foli 29, Secció 8, Full 394.648, Inscripció 1a (en endavant, “M&P LEDESMA”).

M&P LEDESMA posa la Web a disposició dels usuaris d’Internet per tal que puguin conèixer millor M&P LEDESMA i saber els serveis que prestem.

2. OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ

Les presents condicions generals d’ús de la Web (en endavant, les “Condicions d’ús”) regulen juntament amb la Política de Privacitat y la Política de Cookies l’ús de la Web, així com la relació entre M&P LEDESMA i els Usuaris. Les presents Condicions d’Ús regulen en concret les normes a respectar i complir durant l’ús de la Web.

Aquestes Condicions d’Ús estaran sempre a la teva disposició a la Web en espanyol, català i anglès per a que puguis consultar-les, arxivar-les o imprimir-les en qualsevol moment.

Tant les presents Condicions d’Ús, com la Política de Privacitat i la Política de Cookies han estat redactades de conformitat amb el que disposa la normativa vigent aplicable en matèria d’Internet, consumidors i usuaris, comerç electrònic i protecció de dades.

3. ACCÉS I ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS D’ÚS

En accedir a la Web passes a tenir la condició d’usuari (en endavant, el “Usuari”). L’accés a la Web és gratuït excepte en la part relativa al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés a Internet que hagis contractat.

L’Usuari pot navegar lliurement per la Web i accedir-hi tantes vegades com vulgui.

En accedir a la Web l’Usuari declara que és major d’edat i que disposa de la capacitat legal necessària per navegar per la Web, així com per comprendre i acceptar íntegrament les presents Condicions d’Ús.

4. OBLIGACIONS DE L’USUARI DE LA WEB

Com a Usuari et compromets a utilitzar la Web conforme a les presents Condicions d’Ús, la bona fe i la legislació vigent. Així mateix, manifestes i garanteixes ser major d’edat i comprendre les presents Condicions d’Ús. Queda terminantment prohibit qualsevol ús de la Web i les seves funcionalitats fraudulent, abusiu, il·lícit o contrari a la bona fe per part de l’Usuari.

En tot cas, l’Usuari haurà d’abstenir-se de:

  1. Reproduir, distribuir, comunicar públicament, transformar o modificar la Web o qualsevol dels seus continguts, incloses les presents Condicions d’Ús, independentment de la fi d’aquest ús, sense autorització prèvia i per escrit de  M&P LEDESMA.
  2. Introduir a la Web o la seva xarxa programes de dades susceptibles de provocar danys en els sistemes informàtics de M&P LEDESMA, els seus proveïdors o tercers.
  3. Realitzar qualsevol tipus d’activitat il·lícita, fraudulenta o contrària a les presents Condicions d’Ús, la legislació vigent i/o la bona fe o que impedeixi i/o dificulti la correcta utilització de la Web o el seu contingut.
  4. Inserir en pàgines webs, plataformes, fòrums, xats, blogs o xarxes socials alienes qualsevol tipus d’enllaç o vincle que permeti vincular o reproduir la Web o qualsevol contingut de les mateixes amb aquestes webs, plataformes, fòrums, xats, blogs o xarxes socials alienes llevat que l’enllaç únicament vinculi directament a la pàgina principal de la Web sense que pugui reproduir-lo de cap manera.
  5. Vincular o reproduir la Web o el seu contingut des de webs, plataformes, fòrums, xats, blogs o xarxes socials alienes que siguin contràries a la llei, ofensives o atemptatòriques contra la dignitat humana, els drets fonamentals o la  propia  M&P LEDESMA  i/o siguin susceptibles de ser considerades delictives.
  6. Introduir i/o difondre a la Web continguts que atemptin contra els drets humans i la dignitat de les persones com, per exemple, contingut racista, xenòfob, pornogràfic o que suposin apologia del terrorisme.

5. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS I COOKIES

Tal com estableix la nostra Política de Privacitat, M&P LEDESMA es compromet a tractar les dades dels Usuaris respectant sempre la seva confidencialitat i a utilitzar-les d’acord amb les finalitats pels quals són captades, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar-les i adaptar totes les mesures necessàries per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés de tercers no autoritzats d’acord amb l’establert a la legislació vigent referent a la protecció de dades de caràcter personal. Per saber més sobre com tractem les teves dades de caràcter personal, si us plau, llegeix la nostra Política de Privacitat i la nostra Política de Cookies.

6. RÈGIM DE RESPONSABILITAT

L’Usuari haurà d’utilitzar la Web i el seu contingut conforme a l’establert en les presents Condicions d’Ús, la legislació vigent i la bona fe. Queda expressament prohibit qualsevol ús de la Web o del seu contingut contrari a les presents Condicions d’Ús, la llei o la bona fe, independentment que aquest ús tingui o no finalitat econòmica.

L’Usuari serà responsable de qualsevol dany o perjudici causat a M&P LEDESMA  o a tercers derivat directament o indirectament de qualsevol ús que faci de la Web o del seu contingut contrari a les presents Condicions d’Ús, la llei, la moral, l’ordre públic o la bona fe.

M&P LEDESMA requereix de serveis proporcionats per tercers per a que la Web i el seu  contingut  estiguin accessibles. És possible que malgrat els esforços que realitza  M&P LEDESMA  per mantenir disponible i accessible la Web,  aquesta es pot veure suspesa, interrompuda o cancel·lada per causes alienes a M&P LEDESMA. Per això  M&P LEDESMA  no garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés a la Web o el seu contingut,  ni que aquest es trobi actualitzat en tot moment o es mostri en la seva última versió. En conseqüència,  M&P LEDESMA  declina qualsevol responsabilitat pels danys o perjudicis que puguin derivar-se a l’Usuari com a conseqüència de la suspensió, interrupció, falta de continuïtat, caiguda de xarxa o desconnexió de la Web.

En cap cas i sota cap concepte respondrà M&P LEDESMA pels danys o perjudicis derivats a l’Usuari de causes no imputables a la primera tals com, a mer títol exemplificatiu i en cap cas limitatiu, catàstrofes naturals, situacions de força major o urgència extrema, virus, components danyosos, mal funcionament del navegador, intrusions informàtiques o atacs de tercers.

7. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

La Web i el seu contingut  són objecte de protecció en aplicació de la normativa vigent en matèria de Propietat Intel·lectual i Industrial. M&P LEDESMA és el titular o té degudament llicenciats tots els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial sobre la Web i el seu contingut.

Queda prohibida qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, posada a disposició i, en general, qualsevol altre acte d’explotació, tingui o no fins comercials i/o caràcter onerós o gratuït  de la Web o del seu contingut, sense el consentiment previ i exprés de M&P LEDESMA.

M&P LEDESMA es reserva tots els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial sobre la Web i el seu contingut. En cap cas i sota cap concepte l’accés a la Web o la navegació en la mateixa suposen una cessió de cap tipus per part de M&P LEDESMA dels drets de Propietat Intel·lectual o Industrial de la Web i el seu contingut.

En reproduir, difondre, publicar, compartir o enviar l’Usuari qualsevol contingut en o a través de la Web, garanteix a M&P LEDESMA que és el legítim titular dels mateixos o que ostenta els drets d’imatge, de Propietat Intel·lectual i/o Industrial o qualssevol altres necessaris per al seu ús, reproducció i comunicació pública sobre els mateixos. Així mateix, en reproduir, difondre, publicar, compartir o enviar qualsevol contingut, independentment de la seva naturalesa o contingut, en o a través de la Web cedeixen gratuïtament a M&P LEDESMA  sobre aquests continguts de manera no exclusiva, per a tot el món, fins que les obres entrin en el domini públic i de manera irrevocable tots els drets d’explotació de propietat intel·lectual en totes les seves modalitats incloent la facultat de sublicenciar a tercers aquests drets.

8. ENLLAÇOS

Les webs, plataformes, fòrums, xats, blogs o xarxes socials aliens que enllacin o vinculin a la Web hauran d’informar clarament que no compten amb l’autorització, ni la supervisió de M&P LEDESMA i que aquesta vinculació o enllaç no comporta, suposa o implica associació de cap tipus entre M&P LEDESMA i les webs, plataformes, fòrums, xats, blogs o xarxes socials aliens que enllacin o vinculin a la Web.

En tot cas, qualsevol enllaç que tingui com a destí la Web haurà d’adreçar-se de manera directa al home page o pàgina d’inici de la web mitjançant un clic a l’adreça URL de la Web abastant la totalitat de la pantalla del home page o pàgina d’inici de la Web.

M&P LEDESMA no respon en cap cas i sota cap circumstància, dels continguts, informacions o dades relatives a la Web, al seu contingut o a qualsevol altra matèria que continguin les webs, plataformes, fòrums, xats, blogs o xarxes socials aliens que enllacin o vinculin a la Web.

Queda expressament prohibit enllaçar o vincular a la Web des de webs, plataformes, fòrums, xats, blogs o xarxes socials contràries a la llei, la moral i els bons costums, especialment aquelles amb continguts pornogràfics, il·lícits, il·legals o atemptatoris contra els drets humans.

D’altra banda, la Web pot contenir enllaços a webs, plataformes, fòrums, xats, blogs o xarxes socials de tercers. Malgrat els nostres esforços, M&P LEDESMA  no disposa de mitjans humans i/o tècnics per conèixer o controlar la informació i/o continguts que apareixen als llocs webs de tercers. Per això M&P LEDESMA en cap cas serà responsable del contingut dels llocs enllaçats i sota cap concepte aquests enllaços podran considerar-se coneixement efectiu del contingut dels llocs als quals enllacen.

9. DURADA I MODIFICACIÓ DELS TERMES I CONDICIONS

Les presents Condicions d’Ús estaran vigents durant el temps que estiguin exposades als Usuaris a la Web, de manera que quan siguin modificades o actualitzades totalment o parcialment, les presents condicions deixaran d’estar vigents, sent les noves Condicions d’Ús les que passin a regular l’ús de la Web i la relació entre  M&P LEDESMA  i els Usuaris.

M&P LEDESMA informa als Usuaris que les presents Condicions d’Ús poden variar amb el temps. Així, M&P LEDESMA es reserva la facultat de modificar les presents Condicions d’Ús quan això resulti necessari com a conseqüència de canvis a la Web; modificacions de  M&P LEDESMA a nivell societari; circumstàncies econòmiques, operatives o de negoci o canvis en el model de negoci de  M&P LEDESMA  i/o novetats legislatives o jurisprudencials. En cas de modificació de les presents Condicions d’Ús,  M&P LEDESMA avisarà als Usuaris en el home page de la Web sobre aquesta circumstància per tal que els Usuaris estiguin degudament informats i puguin consultar les revisions, modificacions o actualitzacions a la seva sencera satisfacció.

10. ATENCIÓ A L’ USUARI

M&P LEDESMA posa a disposició dels Usuaris el número de telèfon de contacte  +34 934 146 869 en horari de dilluns a dijous de 9h a 21h i divendres de 9h a 16h i l’email de contacte mp@mpledesma.com  per a que puguin posar-se en contacte amb M&P LEDESMA per solucionar qualsevol problema o dubte que tinguin.

11. FUR I LLEI APLICABLE

Les presents Condicions d’Ús juntament amb la Política de Privacitat i la Política de Cookies es regeixen per la normativa espanyola vigent en cada moment. En cas de controvèrsia, ambdues parts es sotmetran per a la resolució dels conflictes al fur que correspongui a l’Usuari segons la normativa aplicable.

12. GENERALITATS

En cap cas i sota la falta d’ exercici dels seus drets per part de M&P LEDESMA  podrà entendre’ s com una renúncia als mateixos.

Els encapçalaments continguts en les presents condicions són merament orientatives o informatives, de manera que no afecten, qualifiquen o amplien la interpretació de les mateixes.

En el cas que qualsevol de les clàusules contingudes en les presents Condicions fos declarada nul·la, abusiva o inaplicable, totalment o parcialment, per un òrgan judicial o administratiu, aquesta declaració afectarà de manera individual la clàusula en qüestió, tenint-se la mateixa per no posada i sense que la declaració de nul·litat, abús o inaplicabilitat pugui estendre’s sota cap concepte a la resta de condicions,  les quals subsistiran.

Última versió: 17-11-2021